home | sitemap | privacy statement | disclaimer     Language selector

Disclaimer

Algemeen

De website www.devaartyachting.com wordt beheerd door De Vaart Yachting. Op het gebruik in de ruimste zin van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij De Vaart Yachting en/of de door haar vertegenwoordigde Jachtwerven. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Vaart Yachting.

Aansprakelijkheid

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden . Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan De Vaart Yachting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Vaart Yachting, noch haar functionarissen, medewerkers of haar vertegenwoordigers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op of het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Technische gegevens en productafbeeldingen

De specificaties van de schepen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De foto’s op deze website tonen lopende modellen van de werven NIMBUS, PARAGON, BROOM en CATALINA YACHTS. Het is mogelijk dat details en decoratiemateriaal getoond in de afbeeldingen niet tot de standaarduitrusting van het getoonde model behoort. De beschrijvingen en afbeeldingen op de website zijn slechts voorbeelden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Vaart Yachting geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy verklaring

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt bij onze website wordt u gevraagd naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om:
  • te kunnen voldoen aan uw verzoeken;
  • onze diensten aan u te kunnen verlenen;
  • u te informeren over producten en diensten van ons.
Indien u geen informatie wilt ontvangen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan De Vaart Yachting, Bolderweg 51, 8243 RD Lelystad.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

E-mail berichten verzonden door De Vaart Yachting

De door De Vaart Yachting verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Vaart Yachting staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.