Home

Disclaimer

ALGEMEEN
De website www.devaartyachting.com wordt beheerd door De Vaart Yachting. Op het gebruik in de ruimste zin van deze
website zijn de volgende voorwaarden van toepassing


INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan
en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij De Vaart Yachting en/of de door
haar vertegenwoordigde Jachtwerven. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of
gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Vaart Yachting.


AANSPRAKELIJKHEID
Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden . Aan de omschreven producten en genoemde prijzen
kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de
samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan De Vaart Yachting niet instaan voor de
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Vaart Yachting, noch haar functionarissen,
medewerkers of haar vertegenwoordigers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op of het gebruik van de
website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.


TECHNISCHE SPECIFICATIES EN PRODUCTAFBEELDINGEN
De specificaties van de schepen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 


VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
De foto’s op deze website tonen lopende modellen van de werven NIMBUS, PARAGON en CATALINA YACHTS. Het is
mogelijk dat details en decoratiemateriaal getoond in de afbeeldingen niet tot de standaarduitrusting van het getoonde
model behoort. De beschrijvingen en afbeeldingen op de website zijn slechts voorbeelden waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Vaart Yachting
geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op
generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


PRIVACY VERKLARING
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.


VERZAMELDE GEGEVENS
Als u zich aanmeldt bij onze website wordt u gevraagd naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens en
telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om:

- te kunnen voldoen aan uw verzoeken;
- onze diensten aan u te kunnen verlenen;
- u te informeren over producten en diensten van ons.


Indien u geen informatie wilt ontvangen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan De Vaart Yachting, Bolderweg 51,
8243 RD Lelystad.
WIJZIGINGEN
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

E-MAIL BERICHTEN VERZONDEN DOOR DE VAART YACHTING
De door De Vaart Yachting verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken,

verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Vaart Yachting staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u
toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.