Home

Privacy statement

Dit is het privacy statement van De Vaart Yachting, gevestigd te 8243 RD, Lelystad aan de Bolderweg 51 (hierna: De Vaart Yachting), www.devaartyachting.com


TOEPASSELIJKHEID

‍Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens dieu aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, wanneer u zich inschrijft voor onzenieuwsbrief, wanneer u interesse toont in één van onze producten of diensten, wanneer u eenofferte aanvraagt of een product of dienst koopt of gedurende een evenement. Wij hechten grootbelang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid inhet behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig devoorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Vaart Yachting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van
persoonsgegevens verzamelen.
Algemene informatie:
- Naam
- Voornaam
- Geslacht
- Taal
- Adres
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- E-mailadres

Informatie met betrekking tot onze producten of diensten:
• Producten en/of diensten waarvoor u interesse heeft getoond of een offerte heeft gevraagd
• Welke producten en/of diensten werden aangekocht en informatie over het bestelling van
deze producten en/of diensten


Informatie voor een goede werking van onze website:
- IP-adres, type, versie en taal van uw browser

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Vaart
Yachting. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u onze nieuwsbrieven te sturen.
- Om u te informeren over onze deelname aan (inter)nationale beurzen, in-house shows,
proefvaardagen etc.
- Om uw bezoek aan onze stands op beurzen en onze in-house shows op te volgen.
- Om u (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te kunnen bezorgen per telefoon of per
e-mail.
- Voor het verwerken en opvolgen van uw bestelling/opdracht.
- Voor het bij u afleveren van goederen en diensten.
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
- Voor het onderhoud, reparatie of herstel van uw schip.
- Voor boekhoudkundige doeleinden.


Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese
Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.


VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tevens kunnen uw gegevens worden overgedragen aan eventuele rechtsopvolgers. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

COMMERCIËLE DOELEINDEN
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader
te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op 'uitschrijven' te klikken in de ontvangen
email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.


Google Analytics

Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Vaart Yachting gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

VEILIGHEID
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar administratie@devaartyachting.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs m t het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOT SLOT
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.